Contratación trabajadores parados larga duración

XuntadeGalicia

Contratación de traballadores parados de longa duración 2020. Para tódalas empresas e autónomos.

Hasta el 30 de septiembre 2020

Resumen:

Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens que contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

A persoa traballadora pola que se solicita a subvención debe ser persoa desempregada parada de longa duración.

Os contratos temporais terán unha duración mínima inicial de 12 meses.

As contratacións indefinidas iniciais realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria incentivaranse cunha axuda de hasta 10.000 euros.

As contratacións temporais cunha duración mínima inicial de doce meses realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria incentivaranse cunha axuda de hasta 5.000 euros.

Máis información  www.xunta.gal